• Bestyrelsen ønsker alle medlemmer godt nytår og glæder sig til at tage fat på arbejdet i det nye år.

Meld dig ind

DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse.

- Kom gratis til DSMU's symposier og workshops og få adgang til årsmødet til medlemspris.

- Medlemsskab i DSMU giver desuden adgang til AMEE for medlemspris.

Læs mere her

Kommende aktiviteter

Seneste nyheder

Hvad kan du få ud af at anvende video-streaming i undervisningen?

Video er et stærkt og brugbart medie og teknologi i uddannelse og undervisning. Anvendelsen af video i medicinsk uddannelse har længe været kendt både i synkrone konsultationsformater, asynkrone undervisningsvideoer eller streamede forelæsninger. Artiklen ” Four phases of video streaming” undersøger video-streaming i forskellige undervisningssituationer med varierende grader af studenteraktivering, lige fra forelæsninger til team-baseret læring. Artiklen er et casestudie om implementering af video-streaming samt andre typer video anvendelse på Medicin, Aarhus Universitet. Artiklens mål er at udvikle en model for karakterisering af video i studenter-centreret undervisning. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner faser i video-streaming i forhold til studentercentreret undervisning? Artiklen udvikler en model med fire faser af video-streaming baseret på et empirisk casestudie og teori om læringsdesign. Modellen er en kombination af TPACK.ORG og SAMR modellerne, som ofte anvendes i samarbejder om implementering af teknologiunderstøttede undervisningsformater. Artiklen argumenterer for, at både undervisere, e-moderatorer og studerende spiller en rolle i forhold til at gøre video-streaming til en nyttig undervisningsteknologi. Selvom en universitetsunderviser relativt nemt kan udvikle videoer med sin smartphone eller ved hjælp af et digitalt videokamera, er der fordele ved at indlejre teknologien i en social uddannelsessammenhæng i forhold til roller og faser i undervisningsforløb. Undervisningsudviklere skal i samarbejde med undervisere lære at se mulighederne i video-streaming ud fra et undervisningsforløb og et læringsdesign.

Link til artiklen:
https://tidsskrift.dk/lom/article/view/125083


Årsmøde 2021

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_9630-1-1024x249.jpg

Mange tak fordi I var med til at gøre DSMU Årsmøde 2021 til en spændende dag, der satte “kvalitetsudvikling af medicinsk uddannelse” i centrum.

Dagens 5 klare budskaber:
1) De kompetencer vi har på papir i målbeskrivelserne skal kunne transformeres til læring og vurdering i klinisk praksis

2) Brug for at sætte fokus på den daglige læring fra praksis – alle har et ansvar for at spørge “hvad har du lært idag – hvad har vi lært idag og hvad betyder det for vores behandling af patienter og vores samarbejde?”
3) Uddannelse lykkes i et læringsmiljø, hvor alle bidrager baseret  på professionel og kompetent uddannelsesledelse i et tæt samarbejde med og opbakning fra afdelings- og hospitalsledelsen

4) Behov for et større samarbejde om og integration af uddannelse på tværs af professioner og sektorer for at kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsnet 
5) Patienternes behov i fremtiden skal danne rammen for udviklingen af uddannelsen indenfor alle sundhedsprofessioner

Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in Healthcare, Scientific Director of the School of Health Professions Education.

Dea Kehler,Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.


DSMU WEBINARS

Bidrag til DSMU’s succesfulde webinars
— et godt tilbud til dig som formidler

Du kan bidrage til DSMU’s successfulde webinars, enten som oplægsholder eller ved at komme med idéer til emner og/eller oplægsholdere.

Din rolle som oplægsholder:

 • Online oplæg — 20 minutter
 • Eksponer dit forskningsarbejde
 • Fast årligt webinar eller én gang?
 • Diskussion med deltagerne

Du skal kun tænke på din faglighed:

DSMU hjælper med:

 • IT og AV-udstyr af høj kvalitet
 • Annoncering
 • Moderator under webinaret

Forslag til emner:

 • Medicinske forsknings- og udviklingsprojekter
 • Kompetencevurderingsredskaber
 • Hvordan kommer man i gang med forskning
 • Ny UKYL

Find Holger på Årsmødet eller skriv en idé på en Post-It eller til holgermunck@gmail.com


Video er meget mere end blot en midlertidig coronaløsning – se mere på AU Educate

Der er mange fordele ved brugen af video i undervisning, både for undervisere og for de studerende. Man kan eksempelvis genbruge videomaterialet over flere semestre.     

Fordelen for de studerende er blandt andet, at de får mulighed for at genspille videoerne efter behov, skrue ned for hastigheden eller tage pauser til at skrive noter. Video i undervisningen kan også gøre det nemmere for de studerende at forstå opgaver og instrukser.

Læs mere om brug af video og lyd i undervisningen på AU Educate. 


Seminar: Bliv inspireret til brug af video i undervisningen

Kom til online seminar torsdag den 28. oktober om brugen af video i undervisning, og se eksempler fra undervisningspraksis på Aarhus Universitet, hvor brugen af videoelementer har spillet en rolle. Prorektor Berit Eika byder velkommen, og professor Helle Mathiasen fra Københavns Universitet er keynote.

Seminaret udbydes af Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

DatoTor 28 okt
Tid13:00 — 16:00
StedOnline

Læs mere og tilmeld dig via dette link.


DSMU’s Efterårssymposium om diversitetssensitivitet i lægeuddannelsen

Janne Sørensen, centerkoordinator og chefkonsulent i Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet og Marie Nørredam, professor og centerleder samme sted gav os kndskab til begrebet diversitetskompetencer, som har indflydelse på mødet og kommunikationen mellem patient/læge og underviser/medicinstuderende. På workshoppen fik vi redskaber til at kunne håndtere dilemmaer, som kan opstå når man underviser lægestuderende, har kollegaer og patienter med mange forskellige baggrunde.


Overlæge Gete Toft modtager Yngre Plastikkirurgers uddannelsespris

Prisen uddeles til en person, som gennem det forløbne år har gjort en ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre plastikkirurger.

Læs mere på LinkedIn her.


Ny dansk litteratur om medicinsk uddannelse

Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills.
Rakel Fuglsang Johansen, René Buch Nielsen, Bente Malling, Hanne Storm.  
International Journal of Medical Education. 2021;12-64-3 https://doi.org/10.5116/ijme.606a.eb39

Fælles kompetencevurdering, også kaldet struktureret gruppeevaluering, har efterhånden vundet indpas flere og flere steder i Danmark, primært på intern medicinske afdelinger, men også på andre afdelinger. Kompetencevurdering af uddannelseslægens kliniske færdigheder har traditionelt fundet sted via én-til-én kommunikation mellem vejleder og uddannelseslæge. Nu foregår vurderingen et stigende antal steder med flere deltagende uddannelseslæger og vejledere, hvor uddannelseslægerne skiftes til at præsentere cases, der diskuteres i gruppeforum.
Artiklen ”Can case-based discussions in a group setting be used to assess residents’ clinical skills?” beskriver et set-up for fælles kompetencevurdering, uddannelseslægernes og vejledernes oplevelse af det nye koncept og hvilke fordele og ulemper der kan være ved et sådant koncept. 

Struggling to fit the white coat and the role of contextual factors within a hospital organisation – an ethnographic study on the first months as newly graduated doctors.
Tine L. Klitgaard, Dianna Stentoft, Mads Skipper, Mette Grønkjær, Susanne B. Nøhr. 
BMC Medical Education. 21, 74 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02493-2 

I studiet fra Aalborg Universitetshospital undersøger Klitgaard et al., hvordan KBU-læger oplever den første tid som nyuddannet læge, og hvordan faktorer inden for hospitalets organisation påvirker deres oplevelser.
Transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læge har længe været beskrevet som overvældende og stressfyldt. Der er mange nye arbejdsgange, samarbejdspartnere og procedurer der skal læres, samtidig med at processen foregår i en organisation, hvor flow og patientbehandling har førsteprioritet. For at tage (endnu) bedre mod vores nye læger har vi brug for viden om 1) hvordan KBU-læger oplever deres første tid som nyuddannede læger, og 2) hvilke faktorer inden for hospitalets organisationen der kan have betydning for KBU-lægens oplevelser.
Studiet er designet som et etnografisk feltstudie med observationer og interviews som metode. Analysen af data er todelt. I første analyse fokuserer vi på hvilke udfordringer, de nye KBU-læger oplever. Her finder vi fire temaer: Ansvar, lokalt knowhow, tid og samarbejdspartnere. I anden analyse bruger vi Cultural Historical Activity Theory (CHAT) som teoretisk linse for at undersøge hvilke faktorer inden for hospitalets organisation, der påvirker KBU-lægens oplevelser. Her finder vi flere faktorer: fysisk fjern placering fra kollegaer, manglende overlap mellem KBU, tidsbegrænset introduktion og tilknytning til flere afdelinger.
Den analytiske kombination giver et nyt perspektiv, og gør det muligt at lave en direkte kobling i forhold til hvordan forskellige faktorer påvirker KBU-lægernes udfordringer i transitionen fra medicinstudiet til arbejdet som læger. Studiet peger samtidig på forskellige elementer som hospitalsorganisationer med fordel kan adressere for af mindske nogle af de udfordringer KBU-lægerne møder.


DSMU vil kende medlemmerne bedre

DSMU har som mål at være et selskab, der hjælper vores medlemmer i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark.
Medicinsk uddannelse dækker prægraduat (medicinstudiet) og postgraduat lægelig uddannelse, såvel som efteruddannelse (faculty development).
For at kunne blive ved med at gøre dette, har vi brug for din feedback som en hjælp til at forbedre DSMU´s tilbud til medlemmerne.
Vi håber derfor, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene. Vi vil desuden sætte stor pris på, at du uddyber dine svar med kommentarer, gode råd mm.

Blandt besvarelserne vil der mandag d.7 juni blive trukket lod om en friplads til DSMU´s årsmøde den 18.november 2021.
For at deltage i konkurrencen skal du til sidst angive din mailadresse.

Dine svar bliver behandlet i anonymiseret form, også selvom du angiver din mailadresse.

Alle medlemmer modtager link til undersøgelsen via e-mail.

Hvem er DSMU’s medlemmer?

Patienter oplever fordele ved studenterkonsultationer

En ny undersøgelse fra Aarhus universitet viser, at patienter oplever flere fordele ved at deltage i studenterkonsultationer, herunder en øget tryghed i behandlingen og mulighed for at hjælpe medicinstuderende til at lære.  

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette sker under klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark, og det indebærer, at patienter deltager i studenterkonsultationer. Men hvordan oplever patienterne egentlig at deltage i konsultationer med studerende?  

Vi interviewede hjerteopererede patienter, som havde deltaget i studenterkonsultationer på Aarhus Universitetshospital og fandt frem til, at patienterne nærede et stort ønske om at deltage i uddannelsen af kommende læger, fordi de fandt det meningsfuldt. Samtidig oplevede patienterne at få en tryg og professionel behandling som følge af de studerendes indsats og en tydeligt struktureret lægedeltagelse i konsultationerne. 

Resultaterne giver ny indsigt i patienters oplevelse af studenterkonsultationer og bidrager dermed til den eksisterende forskning om patientinddragelse i uddannelse.

Studiet er publiceret i ‘Patient Education and Counseling’. 

Læs hele artiklen her.

Yderligere oplysninger:
Louise Binow Kjær, Ph.d. studerende, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. louise@cesu.au.dk