Formandsberetning 2019

DSMU er det videnskabelige selskab for medicinsk uddannelse og har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning herom for at skabe den bedst mulige prægraduate og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark.

DSMU har i år initieret en proces om en ny vision for foreningen og afholdt i den forbindelse visionsseminar for bestyrelsen i maj. Her kom mange gode ideer og synspunkter frem i forhold til hvad DSMU og bestyrelsen skal pejle efter fremover. Bestyrelsen vil videreføre dette arbejde i næste periode og søge at inddrage medlemmerne aktivt i processen. Herunder vil der blive lavet en survey blandt DSMUs medlemmer.

DSMU er aktiv i forskellige sammenhænge, herunder prægraduat udvalg, i LVS, i MUK 2020 planlægning, og evaluering af lægeuddannelse på SDU.

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig på første møde efter generalforsamlingen i 2018 med følgende Medlemmer: Formand, Charlotte Paltved, valgt på generalforsamlingen.
Næstformand, Jeppe Emmersen
Kasserer, Ebbe Thinggaard
Faglig sekretær, Vibeke Ersbak
Webmaster, Holger Munck
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger
Jan Duedal Rölfing
Ada Colic
Louise Binow Kjær
Observatør for FADL, Liv Therese Holm-Nielsen
Sekretær for DSMU, Johanne Mosdal.

Charlotte Paltved stoppede i august 2019, hvorefter Jeppe Emmersen tog over som fungerende formand.

Selskabet tæller nu 293 medlemmer. Kontingentet har i år været uændret på 400,- kr. årligt.

DSMU har fortsat et ”international membership” i AMEE, hvilket giver medlemmerne af DSMU flere fordelesom bl.a. orientering om tiltag i AMEE og mulighed for at deltage i AMEE kongressen til medlemspris. Bestyrelsen har forsøgt at markedsføre denne fordel overfor alle medlemmer.

Aktiviteter

Bestyrelsen arrangerede årsmøde 2018 samt masterclass under temaet motivation og læring – self- regulated learning. Hovedtaler var Debbie Jaarsma og hun deltog også i masterclass samme dag som årsmødet. Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret involvering af keynote speaker i masterclass og blevet enige om at masterclass fremover skal styrkes med øget involvering af keynote speaker.

I forlængelse heraf afholdt DSMU symposium om Self-Regulated Learning i Domus Medica i Juni 2019, med 23 deltagere. Her blev særligt motivation som begreb diskuteret, både den uddannelsessøgendes eksterne og interen motivation og hvordan man som vejleder kan forholde sig hertil.

I september afholdt DSMU symposium om Clinical Reasoning i Aalborg, med ca. 12 deltagere. Symposiet blev holdt på Aalborg Universitets Campus, om eftermiddagen, hvilket nok betød at en del tilmeldte fravalgte det i sidste øjeblik.

Årsmøde

Årsmødet i 2019 bliver afholdt på Center for ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

Hovedtaler bliver Chris Watling fra Chulich School of Medicine & Dentistry, Canada, som vil tale om udfordringer og faldgruber i feedback situationer. Der vil i lighed med andre år være en debat, i år omhandlende udfordringen med digitalisering. Derudover vil der være en postersession og en række workshops.

Masterclass

Vil i år handle om forskellige perspektiver på feedback og initieres samme dag som årsmødet. Chris Watling deltager aktivt på begge dage. Ligeledes vil Gitte Eriksen og Gerhard Peter Dieckmann samt medlemmer fra DSMUs bestyrelse bidrage.

Økonomi

DSMU har for regnskabsåret 2019 et lille overskud på 22.537 kr., og økonomien er derfor umiddelbart sund. Dette skyldes blandt andet en øget bevidsthed i bestyrelsen samt at bestyrelsesmøder lægges udenfor Domus Medica og nogle gange er betalt af de respektive mødesteder. Årsmødet forventes i år at give et underskud på 22.000 kr.
Prisen for deltagelse i årsmødet som medlem skal fortsat være lav, således at det betaler sig at være medlem. Af samme årsag stiller bestyrelsen forslag om kontingentforhøjelse, da vi skal kunne bære et årsmøde med underskud. Det ordinære kontingent foreslås således at stige fra 400 kr. til 500 kr. og kontingent for organisationer med under 10 medlemmer fra 2.500 til 3.000 kr.

Repræsentation

DSMU er repræsenteret i LVS ved Vibeke Ersbak. Desuden er DSMU repræsenteret i lægeforeningens prægraduate udvalg ved Jeppe Emmersen.

Afsluttende

Selskabets revisorer Anne Mette Mørcke og Thomas Hertel har revideret årets regnskab og de takkes for deres indsats for selskabet.

På valg til bestyrelsen er i år Charlotte Paltved, Vibeke Ersbak, Tommy Frisgaard Øhlenschlæger og Jan Duedal Rölfing. Jeppe Emmersen er bestyrelsens kandidat som formand for DSMU. Jan Rölfing og Charlotte Paltved genopstiller ikke, hvorved der bliver to ledige pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsen opfordrer til at eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen melder sig, senest ved generalforsamlingen som afholdes torsdag den 14. november 2019 kl. 16.15-17.00 i forbindelse med årsmødet på Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

Det konstituerende bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse er planlagt til tirsdag den 26. november 2019 kl. 11.00 på Aalborg Universitet.