Formandsberetning 2018

INDLEDNING

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) er et ikke-specialebærende lægevidenskabe- ligt selskab inden for organisationen af de lægevidenskabelige selskaber (LVS). LVS er læger- nes faglige stemme og DSMU er høringspart i sager, der har relevans for medicinsk uddannel- se. Vi har holdninger og arbejder for, at det er fagligheden indenfor medicinsk uddannelse, der skal bidrage til at sætte retning for uddannelse i det danske sundhedsvæsen.

Selskabet har til formål at fremme præ- og postgraduat medicinsk uddannelse i Danmark. Selskabet er et videnskabeligt forum for fremlæggelse og drøftelse af metoder og forskning indenfor medicinsk uddannelse samt for præsentation og videndeling af resultaterne. Dette sker blandt andet ved at afholde møder og symposier samt ved at udsende informationer til medlemmerne.

DMSU har haft et inspirerende år og praktisk år, hvor vi har diskuteret hvordan DSMU kan pro- fessionaliseres. Vi har gennemgået vedtægterne og sikret, at de lever op til DSMU anno 2018. Endvidere har bestyrelsen godkendt en forretningsorden, som skal genforhandles årligt og ar- bejdet i bestyrelsen tilrettelægges ud fra et årshjul. Endelig er der foretaget en økonomisk af- vejning i forhold til egenkapital og udgifter til årsmøde.

MEDLEMMER

Selskabet tæller ca. 300 medlemmer. Kontingentet er sat til 400,- kr. årligt.

AKTIVITETER

DSMU afholder årligt flere arrangementer på tværs af landet og forsøger at favne medicinsk uddannelse i bred forstand. Aktiviteterne kan ses på selskabets hjemmeside www.dsmu.dk.

Årsmøde 2018

Årsmødet d. 8. november 2018 bliver i år afholdt i DGI-Huset i Aarhus.
Keynote speaker er professor Debbie Jaarsma fra Gröningen Universitet, Holland. Debbie viltale om forholdet mellem ”Self-regulated learning” og hvordan man kan fremme aktiv og livs- lang læring – og om hvordan følelser og stress påvirker vores handlinger og læring i klinisk praksis. Dernæst er der paneldebat med koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland, lægefaglig direktør Mads Koch Hansen, Sygehus Lillebælt og ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen, Odense Universitets Hospital om lægers efteruddannelse og hvem skal betale? Vi håber på en spændende og faglig debat med panelet, der alle har markeret sig markant i den danske debat vedr. medicinal industriens bidrag ind i den lægelige efteruddannelse. I år har vi en session med tre inviterede Ph.D. foredrag og en postersession. Dagen afsluttes med 3 pa- rallelle workshops om præsentationsteknik, tværfaglighed og innovation i sundhedsvæsenet samt kompetenceudvikling af speciallæger. Der vil blive kåret bedste foredrag og bedste po- ster blandt deltagerne.
Til slut afholdes selskabets ordinære generalforsamling.

Masterclass 2018

Der afholdes i forbindelse med årsmødet masterclass med temaet læring og stress. Debbie Jaarsma introducerer “Self-regulated learning” ved årets keynote og som introduktion til ma- sterclass. Overlæge Ellen Holm bidrager yderligere med indlæg sammen med FADL og firmaet Work Life Barometer. Formålet med årets masterclass er at bidrage med forklaringsmodeller og løsninger i forbindelse med uddannelse af medicinstuderende og lægelig videreuddannelse i en tiltagende kompleks og presset hverdag.

Symposier 2018

Forårssymposiet blev afholdt i København. Emnet vedrørte uddannelseslægers oplevelse af stress i forbindelse med udførelse af kliniske procedurer. Formålet var at give deltagerne ind- blik i mekanismer bag stress associeret til klinisk performance og mulige konsekvenser for dels patientsikkerheden og dels uddannelseslægen. Læge Michael Henriksen, Ph.D. fremlagde forskningsresultater indenfor stress og læring i dette perspektiv og præsenterede værktøjer til at imødegå disse.

Efterårssymposiet blev afholdt i København. Emnet vedrørte professionalisme i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse med afsæt i spørgsmålene: Hvordan lærer man professiona- lisme? Og hvordan kan professionalisme vurderes? Cand.soc. Kristoffer Brix Olesen, Ph.D. stu- derende ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser ved Aarhus Universitet, bragte først et teoretisk perspektiv og overvejelser omkring transfer. Herefter introducerede praktise- rende læge og PKL, Gunver Lillevang, det refleksionsredskab man i almen medicin bl.a. bruger til at kompetencevurdere professionalisme. Symposiets deltagere fik også lejlighed til at prøve dette redskab af i praksis.

BESTYRELSEN

I DSMU vægter vi mangfoldighed og søger at bestyrelsen er bredt repræsenterede, geografisk, på tværs af specialer og i såvel præ- som postgraduat uddannelse.

Arbejdet i bestyrelsen

I 2018 har der i henhold til vedtægterne været afholdt 4 bestyrelsesmøder, geografisk fordelt i Danmark. Den store del af bestyrelsens arbejde er at konceptualisere og realisere strategien og visionen for DSMU. Dette gøres gennem arrangementer, der bidrager til at give medlem- merne en såvel forskningsmæssig som teoretisk og praktisk orientering og opdatering om de valgte emner indenfor feltet medicinsk uddannelse. DSMU udgør en vigtig hjørnesten i dansk medicinsk uddannelse i forhold til koordination, samlingskraft og inspiration, som kan bidrage til kontinuitet fra det prægraduate liv som lægestuderende til livslang læring i speciallægeud- dannelsen og efterfølgende.

Som bestyrelsesmedlem i DSMU har du mulighed for at være med til at beslutte hvilke temaer inden for medicinsk uddannelse, som tages op i forbindelse med symposier, årsmøde og ma- sterclass. Du har mulighed for at få sat dine egne ideer på dagsordenen og omsat til et sympo-sium, workshop eller emne på et af DSMU’s arrangementer. Du arbejder sammen med andre, der er dedikerede inden for området fra hele landet og bliver således opdateret om, hvad der rører sig.

DSMUs repræsentanter i bestyrelsen inddrages i vigtige beslutningsprocesser vedr. den lægeli- ge uddannelse og videreuddannelse på nationalt plan og kan derigennem være med til at høj- ne uddannelseskvaliteten.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har i 2017-2018 bestået af Charlotte Paltved (formand), Steven Andersen (næst- formand), Jacob Melchiors (kasserer), Vibeke Ersbak (faglig sekretær), Lars Konge, Jeppe Emmersen, Jan Rölfing, Tommy Øhlenschlæger og Holger Munck.
Fra FADL har Annarita Ghosh Andersen deltaget som observatør.

DSMU sekretariatsbetjenes af Lægeforeningen og vi har en dygtig og kompetent sekretær Jo- hanne Mosdal.

Valg til bestyrelsen

Lars Konge, Steven Andersen og Jacob Melchiors har valgt ikke at genopstille i år. De takkes for aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen opfordrer til at eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen melder sig til formanden chpalt@rm.dk eller senest ved generalforsamlingen som afholdes torsdag d. 8. november 16.10-17.00 i forlængelse af årsmødet i DGI-Huset, Værkmestergade 17 i Aarhus.

DSMU’s REPRÆSENTATION

DSMU er repræsenteret i LVS repræsentantskab. DSMU er som medlem af LVS høringspart ved en del lovforslag. DSMU afgiver høringssvar, når bestyrelsen skønner at det kan bidrage til kvalifikation af det givne lovforslag set i et uddannelsesperspektiv. Et eksempel: Høring vedr. Data-Analyse-Model, hvor der skal udviklet et nyt IT-system til kommunikation mellem kronisk syge patienter og sundhedsaktører. Her kan DSMU bidrage med pædagisk indsigt i planlæg- ning og sikre et uddannelsesmæssigt perspektiv.

UDVALG UNDER DSMU

Der gennemgås nedenfor aktiviteterne i udvalg/arbejdsgrupper under DSMU. For at et udvalg under DSMU kan etableres, skal der udpeges et bestyrelsesmedlem, der er kontaktperson for udvalget og som sikrer fremdrift inden for det specifikke område.

Simulationsudvalget

I 2016 blev simulationsudvalget eller arbejdsgruppen for teknisk simulation etableret, et sam- arbejde mellem de fire universitetsaffilierede simulationscentre i Danmark: CAMES, Region Hovedstaden, NordSim, SimC, Region Syddanmark, Region Nordjylland og MidtSim, Region Midtjylland. Arbejdsgruppen igangsatte et fælles forskningsprojekt, der skal afdække det nati- onale behov for teknisk simulation i den lægelige videreuddannelse på tværs af specialer.

Projektet har sikker fremdrift i forhold til publikationer om ”general needs assessment”. Der har været vakancer og omstruktureringer på flere af centrene, der fordrer en reorganisering af udvalget i 2018. Ambitionen er, at udvalget også vil omfatte ikke-teknisk simulation på tværs af landet.

Det prægraduate udvalg

Der har været vanskeligheder ved at få etableret kontakt mellem universiteterne, Lægefor- eningen og DSMUs bestyrelse. Bestyrelsens kontaktperson er bindeleddet i denne proces for at få input til arbejdet. Universiteterne anser udvalget som en god platform til at diskutere over- ordnede emner inden for uddannelse, herunder lovgivning, udvikling af curriculum etc.

Udvalg for uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinerende overlæger

Uddannelsesansvarlige overlæger på tværs af videreuddannelsesregionerne har stillet forslag om at etablere et udvalg under DSMU. En væsentlig opgave vil være at følge op på en tidligere undersøgelse udført i 2012-2013 af vilkår for de uddannelsesansvarlige overlæger, herunder funktion og opgavevaretagelse, kvalifikationer og kompetencer samt ønsker og behov for kompetanceudvikling. Formålet med udvalgets arbejde er at sætte fokus på ledelse og karrie- remuligheder inden for medicinsk uddannelse.

ØKONOMI

Selskabets økonomi er sund og i 2018 er der budgetteret med et mindre underskud. Bestyrel- sen har i 2017-2018 besluttet at reducere egenkapitalen. Et vigtigt princip er dog at selskabet skal ligge inde med en kapital, således at vi vil kunne klare et årsmøde uden indtægter. Selskabets revisorer Anne Mette Mørcke og Thomas Hertel har revideret årets regnskab og de takkes for deres indsats for selskabet.

HJEMMESIDE

Hjemmesiden betjenes af webmasteren. Det er bestyrelsens holdning, at hjemmesiden skal kunne bruges af medlemmerne til at orientere sig om selskabets aktiviteter og andre uddan- nelsesrelaterede møder m.m. Selskabet har desuden en Facebook-profil som administreres af webmasteren.

Ved ønske om annoncering af møder, Ph.D. forsvar eller andet af uddannelsesmæssig karakter kan henvendelse ske til webmasteren.

AMEE

DSMU har et ”international membership” i AMEE, An international association for Medical Edu- cation in Europe, der årligt afholder en spændende konference indenfor medicinsk uddannelse, såvel præ- som postgraduat. Dette giver medlemmerne af DSMU fordelen ved at kunne delta- ge i AMEE konferencen til medlemspris. DSMU deltager i AMEE’s National Representative Mee- ting, som mødes en gang årligt i forbindelse med AMEE konferencen og som arbejder med ud- videlse af det internationale samarbejde omkring forskning i medicinsk uddannelse.

PERSPSEKTIVERING

Vi ser frem til det næste års engagerede arbejde i bestyrelsen og hilser nye medlemmer vel- kommen!

Visioner for DSMU

DSMU skal formidle og understøtte skabelse af nyt inden for medicinsk uddannelse. DSMU skal skabe refleksion over den uddannelse som foregår og bidrage og inspirere til at nye metoder og veje bringes i spil. DSMU er med til at skabe interesse for forskning inden for medicinsk uddannelse. DSMU er et vindue for danske forskere på uddannelsesområdet og skaber net- værk mellem disse ved at give adgang til præsentation og dialog om resultaterne. DSMU mar- kerer sig i den offentlige debat, så uddannelsesaspekter bringes på bane i relevante sammen- hænge.

I fremtiden er det bestyrelsens ambition og håb, at DSMU kommer til at spille en endnu større rolle inden for medicinsk uddannelse og er det forum, hvor erfaringer fra de enkelte lægelige specialer udveksles og inspiration på tværs af specialerne finder sted. Vi ønsker en tættere dialog med medlemmerne og input til aktiviteter, arrangementer, udvalg m.m. Vi vil gerne øge vores medlemstal og bidrage til en større gennemslagskraft på uddannelsesområdet i Dan- mark.

Ud over det allerede beskrevne arbejde i bestyrelsen kunne der for den kommende bestyrelse tegne sig et et billede af følgende:

Nyhedsbrev?

Skal DSMU have et nyhedsbrev? Hvad er medlemmernes behov? Det vil vi gerne undersøge.

Skal DSMU være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm?

LVS deltager og erfaringen har vist, at LVS i lighed med andre aktører på sundhedsområdet har gavn af at deltage på Folkemødet. Her er der rig lejlighed til både formel og uformel kom- munikation med fagfæller, interessenter og beslutningstagere samt mulighed for en større ek- sponering og dialog.

Medicinsk UddannelsesKonference 2020?

I 2017 deltog DSMU i planlægningen af Medicinsk Uddannelseskonference MUK 2017, som var en stor succes. Der var omkring 280 deltagere til denne nationale konference, der dækkede både det præ- og postgraduate område. Et stort arbejde for DSMU, der blev til tre gode dage i Horsens med spændende og inspirerende indlæg samt udvikling af netværk, som kan bringe dansk medicinsk uddannelsesforskning og -politik et godt skridt videre.

Der blev etableret et spændende og effektivt samarbejde mellem Videreuddannelsesregion Nord, DSMU, Lægeforeningen, Aarhus og Aalborg Universitet i forbindelse med planlægning og afvikling af konferencen.
Skal vi have MUK 2020? DSMU er klar til at spille en væsentlig rolle, som vi gjorde i 2017.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Det første møde efter generalforsamlingen i den ny bestyrelse afholdes mandag d. 26. no- vember 2018 kl. 12.00-18.00 i Domus Medica, Kristianiagade, 2100 København Ø.

På bestyrelsens vegne

Charlotte Paltved, Formand Aarhus den 18. oktober 2018