Vedtægter

§ 1. Navn

Selskabets navn er Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse. Over for udlandet er navnet Danish Society for Medical Education. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål

Selskabet har til formål at fremme udvikling af og forskning i den præ- og postgraduat medicinske uddannelse i Danmark. Selskabet er et videnskabeligt forum for fremlæggelse og drøftelse af metoder til medicinsk uddannelse samt for fremlæggelse og præsentation af resultaterne af brugen af disse metoder. Dette sker bl.a. ved at afholde møder, symposier og kurser samt ved at udsende nyhedsbreve og andre informationer til medlemmerne.

§ 3. Medlemskab

Selskabet optager som ordinære medlemmer læger og lægestuderende samt andre personer, der interesserer sig for medicinsk uddannelse i bred forstand.

Optagelse som medlem af selskabet skal godkendes af bestyrelsen. Organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab, dog uden stemmeret og i øvrigt på betingelser fastsat af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets økonomiske forpligtelser.

§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, valgt blandt selskabets medlemmer.

Bestyrelsen leder selskabets anliggender, repræsenterer det udadtil og varetager dets interesser. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Valg til bestyrelsen foregår ved simpelt flertalsvalg ved den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges særskilt for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling.

Ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Ved hver ordinær generalforsamling vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Såfremt der er yderligere ledige pladser i bestyrelsen vælges de efterfølgende medlemmer for et år. Ved afstemning (med flere end 4 pladser i bestyrelsen) vælges de med flest stemmer til de 4 pladser i bestyrelsen. Den/de med færre stemmer ved optællingen vælges til en 1-årig periode.

Alle medlemmer kan melde sig til opstilling til de ledige pladser i bestyrelsen. Tilmelding kan også ske skriftligt, dog senest ved den ordinære generalforsamlings påbegyndelse til dirigenten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær, kasserer og webmaster. Samme medlem kan bestride flere poster. Dog kan formand ikke bestride kasserer-posten. Tillige udpeges DSMU’s medlemmer i relevante repræsentantskaber, arbejdsgrupper og andre relationer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er valgt en lægestuderende som medlem af bestyrelsen bør bestyrelsen indtil næste generalforsamling sikre en kontakt til Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) ved aftale om en observatørpost til en af FADL udpeget repræsentant til bestyrelsesmøderne.

Selskabet forpligtes økonomisk ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab. Selskabet hæfter kun for sine økonomiske forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue.

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Hvert år i oktober eller november måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse skal fremgå af DSMU’s hjemmeside og rundsendes elektronisk til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes formandsberetning, beretning fra eventuelle udvalg, samt eventuelt indkomne forslag.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Dagsordenfor generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra udvalg
4. Forslag fra medlemmerne
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
6. Budget fremlægges til godkendelse og kontingent fastlægges
7. Valg af formand, såfremt relevant
8. Valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, såfremt relevant
10. Eventuelt

Forslagtil behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen senest den 1. september. På en generalforsamling kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsorden.

Stemmeafgivelsesker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst 2 medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet blandt de fremmødte ordinære medlemmer. Ændringer i selskabets vedtægter kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte ordinære medlemmer, dog mindst halvdelen af selskabets ordinære medlemmer.

Såfremt et forslag til vedtægtsændring vedtages med det krævede 2/3 flertal, uden at dette flertal udgør halvdelen af selskabets ordinære medlemmer, kan forslaget vedtages på en følgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmers stemmer.

Ekstraordinær generalforsamlingskal sammenkaldes af bestyrelsen hvis 3 medlemmer af bestyrelsen eller hvis mindst 1/5 af de ordinære medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Efter anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal medlemmerne indkaldes skriftligt inden 14 dage med sædvanligt varsel.

Dagsordenfor ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt
3. Eventuelt

Referataf ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal være offentliggjort senest 3 måneder efter afholdelsen.

§ 6. Regnskab

Selskabets regnskabsår er fra 1. september til 31. august.

Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen for 2 år. Suppleant for revisor vælges på samme måde.

§ 7. Ophævelse af selskabet

Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan træffes på en generalforsamling, hvis 3/4 af foreningens samlede antal af ordinære medlemmer beslutter dette.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny generalfor­samling, hvor 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer kan træffe beslutning herom. Beslutning om anvendelse af selskabets formue træffes ved almindelig stemmeflerhed på den opløsende generalforsamling.

 

Vedtaget på Selskabets stiftende generalforsamling på universitetet i Odense den 19. november 1999. § 5 ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2003. Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i Odense d.23. november 2006. Med ændret § 4 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. november 2013.